03-04-2020: Consolidation

> Xin chào, T đã thoát toàn bộ con hàng Btc lẫn Eth, và dưới đây là hàng loạt lý do mà T tin rằng giai đoạn consolidation sẽ diễn ra

acharts.cointrader.pro_snapshot_VWw2d.

  • Phía trên là Total cap
  • Record session: 9
  • Context: resistance
  • Market đã quá nóng, và cần phải detox

awww_tradingview_com_x_7JUp6x53__.

  • Phía trên là D1 Bitcoin
  • Vượt qua cụm MA (13,26,42), tức động lượng quá lớn, điều này có thể ước lượng bằng mắt (hãy tin T, mọi thống kê trên thế giới đều là pure…

03-04-2020: Consolidation Chứng khoán thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *